شـ ـو هـ ـرمـ ـ مـ ـالـ ـ مـ ـنـ ـ نـ ـیـ ـسـ ـتـ ـ

چشمانم جا میماند بین تکان لب هایت، میمانم در حسرت یک ابراز علاقه از زبان تو

دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست