شـ ـو هـ ـرمـ ـ مـ ـالـ ـ مـ ـنـ ـ نـ ـیـ ـسـ ـتـ ـ

چشمانم جا میماند بین تکان لب هایت، میمانم در حسرت یک ابراز علاقه از زبان تو

همیشهــ ظاهر هرچیز با واقعیتــ یکــ دنیا فاصلهــ دارد

گاهیــ بهــ ظاهر حرفــ هایتــ دلــ خوشــ میــ کنمــ اما،

واقعیتــ آنقدر تلخــ استــ کهــ شیرینیهــ ظاهر را در خود حلــ میــ کند...

یادشــ بخیر دورانــ عزیز بودنمــ ، بهــ اینــ جملهــ کهــ میــ رسمــ ناگهانــ

بهــ اینــ فکر میــ کنمــ کهــ نکند آن دورانــ همــ نسبتـــ بهــ منــ عشقــِ پشمکیــ

داشتیــ؟

واقعیتــ را بگو ، شیرینــ کاریــ هایتــ دیگر کارساز نیستند...

واقعیتــ را بگو،اتاقــ خوابمانــ دقیقا چهــ کسیــ را بهــ یادتــ میــ آورد؟

۱۳٩٠/۱٠/۱۸| ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ |مـ ـنـ ـزویــ ــ نفر خیانت کردن () |

کـ ـاشـ ـ یــ ـهـ ـ ذرهـ ـ اونـ ـ مـ ـخـ ـ پـ ـوسـ ـیـ ـدتـ ـو بـ ـهـ ـ

کـ ـار مـ ـیـ ـنـ ـداخـ ـتـ ـیـ ـ


امـ ـا تـ ـو واقـ ـعـ ـا حـ ـقـ ـ داریـ ـ کـ ـهـ ـ مـ ـیـ ـ گـ ـیـ ـیـ ـ تـ ـوقـ ـعـ ـمـ ـ زیـ ـاد

شـ ـدهـ ـ


وقـ ـتـ ـیـ ـ از سـ ـر کـ ـار برمیـ ـگـ ـردمـ ـ خـ ـونـ ـهـ ـ بـ ـایـ ـد از راهـ ـ

نـ ـرسـ ـیـ ـدهـ ـ ،


رامـ ــ ـو بـ ـکـ ـشـ ـمـ ـ بـ ـرمـ ـ  گـ ـمـ ـ  شـ ـمـ ـ ،وقـ ـتـ ـیـ ـ

ثـ ـانـ ـیـ ـهـ ـ بـ ـهـ ـ ثـ ـانـ ـیـ ـه بـ ـهـ ـ


سـ ـاعـ ـتـ ـتـ ـ نـ ـگـ ـاهـ ـ مـ ـیـ ـ کـ ـنـ ـیـ ـ و هـ ـ ـمـ ـشـ ـ ازمـ ـ

مـ ـیـ ـپـ ـرسـ ـیـ ـ کـ ـهـ ـ امـ ـروز


مـ ـیـ ـرمـ ـ بـ ـیـ ـرونـ ـ یـ ـا نـ ـهـ ـ ! ، اونـ ـ لـ ـحـ ـظـ ـسـ ـتـ ـ کـ ـهـ ـ

احـ ـ سـ ـاسـ ـ میـ ـکـ ـ ـنـ ـمــ ـ


عـ ـقـ ـربـ ـهـ ـ هـ ـایـ ـ سـ ـاعـ ـتـ ـتـ ـ دارنـ ـ بـ ـا تـ ـ مـ ـامـ ـ قـ ـدرتـ ـ مـ ـنـ ـو از

اوقـ ـاتـ ـتـ ـ بـ ـیـ ـرونـ ـ


مـ ـیـ ـکــ ـنـ ـنــ ـ ..........

× × × ×

درسـ ـتـ ـ هـ ـمـ ـونـ ـ روزیـ ـ کهـ ـ فـ ـهـ ـمـ ـیـ ـدمـ ـ سـ ـاعـ ـتـ ـمـ ـو

کـ ـشـ ـیـ ـدیـ ـ جـ ـلـ ـو تـ ـا

زودتـ ـر بـ ـرمـ ـ سـ ـرکـ ـارو زودتـ ـر ازمـ ـ خـ ـلـ ـاصـ ـ شـ ـیـ ـ فـ ـهـ ـمـ ـیـ ـدمـ ـ کـ ـهـ ـ بـ ـایـ ـد

زودتـ ـر از تـ ـو از خـ ـوابـ ـ بـ ـلـ ـنـ ـدشـ ـمـ

۱۳٩٠/٩/٢٧| ۱:٥۳ ‎ب.ظ |مـ ـنـ ـزویــ ــ نفر خیانت کردن () |

مـ ـنـ ـ بـ ـا شـ ـمـ ـا میـ ـ گـ ـویـ ـمـ ـ  :

راسـ ـتـ ـیـ ـ از انـ ـ سـ ـویـ ـ گـ ـنـ ـبـ ـد کـ ـبـ ـود چـ ـهـ ـ خـ ـبـ ـر ؟

ایـ ـا در انـ ـجـ ـا هـ ـمـ ـ  ارتـ ـبـ ـاطـ ـیـ ـ بـ ـیـ ـنـ ـ

راسـ ـتـ ـ کـ ـردنـ ـ و دلـ ـتـ ـنـ ـگـ ـیـ ـ

وجـ ـود دارد ؟؟

۱۳٩٠/٩/٢٠| ٧:٥۱ ‎ب.ظ |مـ ـنـ ـزویــ ــ نفر خیانت کردن () |

نـ ـمـ ـیـ ـدانـ ـمـ ـ چـ ـرا صـ ـبـ ـحـ ـ کـ ـهـ ـ از خـ ـوابـ ـ بـ ـلـ ـنـ ـد میـ ـ شـ ـومـ ـ


،هـ ـیـ ـچـ ـ مـ ـردیـ ـ کـ ـنـ ـار مـ ـنـ ـ نـ ـخـ ـوابـ ـیـ ـدهـ ـ اسـ ـتـ ـ ...نـ ـمـ ـیـ ـدانـ ـمـ ـ شـ ـایـ ـد مـ ـنـ ـ اصـ ـلـ ـا مـ ـردیـ ـ نـ ـدارمـ ـ ..دلـ ـمـ ـ یـ ـکـ ـ هـ ـمـ ـ بـ ـسـ ـتـ ـر مـ ـیـ ـخـ ـواهـ ـد ، یـ ـکـ ـ هـ ـمـ ـدمـ ـ ،

دلـ ـمـ ـ یـ ـکـ ـمـ ـرد مـ ـیـ ـخـ ـواهـ ـد..نـ ـهـ ـ از آنـ ـ مـ ـرد هـ ـایـ ـیـ ـ کـ ـهـ ـ در جـ ـمـ ـعـ ـ

بـ ـرایـ ـمـ ـ ،مـ ـیـ ـوهـ ـ پـ ـوسـ ـتـ ـ بـ ـکـ ـنـ ـد و مـ ـرا خـ ـوشـ ـحـ ـالـ ـ کـ ـنـ ـد...


نـ ـهـ ـ از آنـ ـ مـ ـرد هـ ـایـ ـیـ ـ کـ ـهـ ـ وقـ ـتـ ـیـ ـ از سـ ـر کـ ـار

مـ ـیـ ـ آیـ ـد مـ ـرا


از پـ ـشـ ـتـ ـ بـ ـغـ ـلـ ـ کـ ـنـ ـد و بهـ ـ مـ ـنـ ـ خـ ـسـ ـتـ ـهـ ـ نـ ـبـ ـاشـ ـیـ ـد


بـ ـگـ ـویـ ـد..نـ ـهـ ـ از آنـ ـ مـ ـرد هـ ـایـ ـیـ ـ کـ ـهـ ـ مـ ـرا در پـ ـیـ ـشـ ـ خـ ـانـ ـوادهـ ـ امـ ـ

سـ ـر افـ ـرازکـ ـنـ ـد ، بـ ـرایـ ـمـ ـ سـ ـنـ ـگـ ـ تـ ـمـ ـامـ ـ بـ ـگـ ـذارد و در آخـ ـر هـ ـمـ ـ

صـ ـبـ ـحـ ـدور از چـ ـشـ ـمـ ـ مـ ـنـ ـ خـ ـطـ ـ زاپـ ـاسـ ـشـ ـ را بـ ـیـ ـانـ ـدازد و روزشـ ـ را

بـ ـا کـ ـسـ ـ


دیـ ـگـ ـریـ ـ بـ ـگـ ـذرانـ ـد... نهـ ـ از آنـ ـ مـ ـرد هـ ـا...

۱۳٩٠/٩/۱٠| ٧:٤٤ ‎ب.ظ |مـ ـنـ ـزویــ ــ نفر خیانت کردن () |


[-Design-]